AARDE-ND-WERK CVBA-SO    Veldhoek 33 9931 Oostwinkel    BTW BE 0533.794.265    RPR Gent    info@aardendwerk.be

KBC 737-0389695-89     IBAN BE45 7370 3896 9589     BIC KREDBEBB     09/259.98.91     0472/73.45.18 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Alle verkopen door Aarde-nd-werk cvba-so  zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. De koper wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard, zelfs al komen deze niet overeen met de verkoopsvoorwaarden van de koper. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden aan Aarde-nd-werk cvba-so en ook uitdrukkelijk door Aarde-nd-werk worden aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn essentiële bedingen van al onze verkoopcontracten.

 

1. Bestellingen

Elke bestelling die niet schriftelijk wordt geprotesteerd door de koper binnen de 24 uur na ontvangst is bindend. Indien de koper het contract desalniettemin wenst te annuleren, wordt er bij wijze van schadevergoeding automatisch en zonder ingebrekestelling een bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. Deze schadevergoeding zal in voorkomend geval aangerekend worden op de reeds ontvangen voorschotten.

 

2. Leveringsverplichting en -termijn

Overmacht, zoals b.v. overheidsmaatregel, vorst, transportbelemmering, staking, enz. geeft Aarde-nd-werk cvba-so  het recht de leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen, ofwel te verlengen of later uit te voeren.  Indien een leveringstermijn wordt bepaald gebeurt dit enkel bij wijze van informatie. Indien de bepaalde leveringstermijn door Aarde-nd-werk cvba-so niet wordt gehaald, kan dit geenszins worden gekwalificeerd als een tekortkoming vanwege Aarde-nd-werk cvba-so aan zijn contractuele verplichtingen, en kan geen boete of schadeloosstelling van welke aard ook worden opgelegd aan Aarde-nd-werk cvba-so.

 

3. Waarborg

De waarborg is deze gesteld door de producent, hetzij Aarde-nd-werk cvba-so of een derde, van de geleverde goederen en beperkt zich tot het vervangen van de gebrekkig bevonden producten. De koper kan zich niet op de waarborg beroepen indien hij wat aan het geleverde goed wijzigt.

 

4. Eigendomsvoorbehoud en transport

Alle producten worden verkocht, genomen en aanvaard te Aarde-nd-werk cvba-so. Het transport of de verzending van de producten gebeurt steeds op kosten en risico van de koper, zelfs wanneer het transport door Aarde-nd-werk cvba-so wordt uitgevoerd. De verpakking wordt aangerekend op de factuur. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt Aarde-nd-werk cvba-so het eigendomsrecht op de geleverde goederen, voor de volledige betaling van de prijs, zelfs indien de goederen bewerkt worden.

 

5. Betaling

Facturen zijn betaalbaar te Oostwinkel uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur zonder dat de betaling de 21 dagen na factuurdatum mag overschrijden. De betalingen geschieden zonder korting. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest doen lopen van 1% per maand ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling. Bij ontbrekende of slechts gedeeltelijke betaling  op de vervaldag van de factuur, met name 21dagen na factuurdatum, vervallen bovendien alle gegeven waarborgen en wordt de som van de factuur onmiddellijk opeisbaar, verhoogd met 12 % met een minimum van 40 euro ten titel van conventionele schadevergoeding.

 

6. Betwisting en rechtsmacht

Elke betwisting of protest nopens een factuur moet schriftelijk aan Aarde-nd-werk cvba-so worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst hiervan, zoniet wordt de factuur beschouwd als aanvaard. Alleen de rechtbanken van Zomergem, Eeklo en Gent zijn bevoegd bij inleiding van geschillen.

 

7. Schadebeding

Indien een factuur slechts gedeeltelijk of niet betaald blijft meer dan 30 dagen na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de factuur nogmaals worden verhoogd met 10% en dat met een minimum van 40 euro. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de verplichtingen bepaald in punt 5.